Návrhy a realizačné projekty záhrad

Návrh záhrady
 

Návrh záhrady - vizualizáciaV modernej dobe človek často pociťuje deficit toho pravého spojenia s prírodou a čoraz viac si uvedomuje, že mu chýba dotyk so zeleňou, nasávanie prírodného vzduchu a vizuálne vnemy, ktoré hladia na duši. Preto je dnes realizácia novostavieb častokrát úzko spojená s návrhom záhrad a ich projektovaním. Návrh záhrady nemôžeme v žiadnom prípade podceňovať, pretože od neho záleží kvalita nášho života v budúcnosti.

V žiadnom prípade by sme nemali navrhovať záhradu „za pochodu“ popri stavebných prácach na dome. Práve naopak – návrh záhrady si často vyžaduje prítomnosť záhradného architekta alebo množstvo času, aby sme v budúcnosti neboli zaskočení vlastnými omylmi, nepríjemnými prekvapeniami a všetkým, čo bude mať v budúcnosti vplyv na nákladné opravy a prestavbu toho, o čom sme si kedysi mysleli, že nám bude vytvárať oázu oddychu pri vlastnom dome.

V dnešnej dobe môžeme naplno využiť pomoc špeciálnych tímov, ktorí sa návrhom záhrad venujú profesionálne a za našej aktívnej účasti nám naprojektujú záhradu, v ktorej bude všetko čo sme si vysnívali a kde sa budeme cítiť príjemne. Ich práca je na vysokej úrovni a obsahuje návrh a vypracovanie projektu záhrady, konzultácie, úvodnú štúdiu, realizačný projekt a samozrejme tiež návrh ceny, koľko nás to všetko bude stáť.

Premýšľate, že si necháte navrhnúť záhradu odobrníkovi? Skúste si vybrať niektorú zo zoznamu firiem v sekcii Realizácie záhrady na stavebnom portáli Stavebnik.sk. Vybratým firmám môžete na stránke Zadaj dopyt odoslať aj žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na projekt či realizačné práce

 

Úvodná štúdia patrí k nosným dokumentom návrhu záhrady. Nájdeme v nej:

  • celkové situovanie pozemku s polohopisným a výškopisným zameraním
  • situovanie inžinierskych sietí s ochrannými pásmami
  • celkové kompozičné riešenie záhrady
  • rozmiestnenie a tvary jednotlivých plôch (rastliny, trávnik, voda, komunikácie, stavby)
  • skulpturálne prvky
  • stanovenie rozsahu terénnych úprav
  • prípadné alternatívne riešenia

Realizačný projekt návrhu záhrady obsahuje textovú a výkresovú časť. V textovej časti býva uvedený zoznam rastlín s latinským a slovenským názvoslovím. Rastliny sú v zozname zoradené podľa skupín (listnaté stromy, listnaté kry, ihličnaté stromy, ihličnaté kry, trvalky a trávy). Zoznam rastlín je aj s ich výškami pri dodaní a predajnou cenou. Ďalej sa v textovej časti realizačného projektu návrhu záhrady uvádza cenová ponuka realizácie. Tá obsahuje ceny za sadovnícke úpravy záhrady (terénne úpravy, sadovnícke a krajinárske úpravy), za spevnené plochy a úpravy územia, tiež za automatizovaný závlahový systém. Cenová ponuka ďalej zahŕňa bežné stavebné práce, záhradné stavby, vodné prvky, a technologické zariadenia.

Vo výkresovej časti návrhu záhrady je zakreslená situácia jej súčasného stavu s inventarizáciou jestvujúcich rastlín , vizualizácia celkovej kompozície (po zohľadnení polohy, orientácie a veľkosti pozemku, klimatických podmienok, vlastností pôdy a rešpektovania princípov dizajnu), ktorá je vytvorená na základe predstáv zákazníka. Výkresová časť návrhu záhrady obsahuje tiež perspektívne 3D pohľady z rôznych miest v záhrade, ktoré sú vyberané tak, aby zachytili celú záhradu a všetky zaujímavé prvky v záhrade. Pohľady na výkresoch zobrazujú výsadbu spravidla 7 až 10 rokov po výsadbe. Výsadba je už dostatočne zapojená a poskytuje verný obraz budúcej záhrady.


Nedeliteľnou zložkou výkresovej časti je tiež detailný popis jednotlivých výkresov (popis všetkých plôch, prvkov, stavieb a rozvodov), vytyčovacie výkresy spevnených plôch, vodných prvkov a stavieb a detailný plán výsadby s vynesenými kótami všetkých rastlín, ktorá  slúži na presnú výsadbu podľa navrhnutej kompozície. Je spracovaný tak podrobne, že výsadba nie je problémom ani pri svojpomocnej realizácii záhrady.


Cena projektových prác závisí od celkovej výmery pozemku a konfigurácie terénu. Pri svahovitom teréne a potrebe výškopisného zamerania sa cena projektu samozrejme zvyšuje o primeranú čiastku.

Návrh záhrady musí byť vyhotovený naozaj na vysokej úrovni s citlivo vybratými rastlinami a s ohľadom na lokalitu a klimatické pomery. Potom bude naša záhrada zhmotnením vlastných snov a vízií.

Ak vlastníte len malú záhradu, prečítajte si článok Malá záhrada - typy na zväčšenie

Foto: brownhensolutions.com
(i.n.)